Skip to content

Partnerský program – Volím zo zahraničia

Obsahom partnerského programu je vytvorenie partnerských pracovných teritoriálnych volebných stredísk, ktoré by vo svojom okruhu pôsobnosti vytvorili pracovné obvody. V ich rámci by tam žijúcim občanom Slovenskej republiky poskytli všetky relevantné informácie a podklady potrebné k účasti na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010.

Teda plnili by úlohu regionálnych informačných, metodických, štatistických a poradenských stredísk, ktoré pripravia predbežný zoznam voličov vo svojom obvode, ktorí budú mať záujem voliť. Migrácia SK zabezpečí a poskytne všetkým partnerom potrebné informácie a podklady, čím môže plniť funkciu spoločného koordinátora na Slovensku a zabezpečí vzájomnú prepojenosť a informovanosť všetkých partnerov…

viac o partnerskom programe volím zo zahraničia»