Skip to content

Ako voliť zo zahraničia 2012 – Voľby poštou

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012 

Postup ako voliť zo zahraničia:


A.
Občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí, ktorí MÁTE na Slovensku trvalý pobyt, postupujete nasledovne:

 • Požiadate obec o voľbu poštou. Stiahnete si nižšie žiadosť a vypíšete do nej zahraničnú adresu, na ktorú vám budú zo Slovenska doručené hlasovacie lístky.
 • Žiadosť zašlete na Slovensko na adresu obce vášho trvalého pobytu. Nižšie máte zoznam adries všetkých obcí. Žiadosť musí byť obci doručená najneskôr 20.01.2012. Preto ju pošlite čo najskôr.
 • Obec vám pošle (najneskôr do 04.02.2012) hlasovacie lístky a návratnú obálku, ktorá musí byť označená VOĽBA POŠTOU.
 • Hlasovací lístok vložíte do prázdnej obálky, zalepíte ju ako pri normálnych voľbách a celé to vložíte do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU. Nezabudnite na ňu napísať adresu odosielateľa.
 • Obratom to zašlete naspäť na Slovensko na adresu obce. Obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená najneskôr 09.03.2012. Odvolili ste.

Občania SR  žijúci v zahraničí, s trvalým bydliskom na Slovensku, môžu poslať svoju naskenovanú, vyplnenú a podpisanú žiadosť EMAILOM alebo FAXOM len ak sa osobne dohodnú s obecným/mestským úradom v mieste svojho trvalého bydliska a úrad im potvrdí, že tento spôsob registrácie vašej žiadosti bude akceptovať.

Na stiahnutie:

 

B. Občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí, ktorí NEMÁTE na Slovensku trvalé bydlisko, postupuje nasledovne:

 • Stiahnete si a vypíšete dole priloženú žiadosť a čestné prehlásenie. K tomu priložíte fotokópiu platného pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.
  Žiadosť musí byť MiÚ Mestkej časti Bratislava – Petržálka doručená najneskôr do 20.01.2012.
 • Tieto tri dokumenty pošlete na adresu:
  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka
  Organizačné oddelenie
  Kutlíkova 17
  852 12 Bratislava
  Slovakia
 • MiÚ Mestskej časti Bratislava – Petržalka vám pošle (najneskôr do 04.02.2012) hlasovacie lístky a návratnú obálku, ktorá musí byť označená VOĽBA POŠTOU.
 • Hlasovací lístok vložíte do prázdnej obálky, zalepíte ju ako pri normálnych voľbách a celé to vloží do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU. Nezabudnite na ňu napísať adresu odosielateľa.
 • Obratom to zašlete naspäť na tú istú adresu MiÚ časti Bratislava-Petržalka. Obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená najneskôr 09.03.2012. Preto ju pošlite čo najskôr. Odvolili ste.

Občania SR  žijúci v zahraničí, bez trvalého bydliska na Slovensku, môžu poslať svoju naskenovanú, vyplnenú a podpisanú žiadosť, vrátane naskenovaného čestného prehlásenia a naskenovanej fotokópii platného pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópii osvedčenia o štátnom občianstve Slovenske republiky EMAILOM alebo FAXOM na:

Zodpovedná vedúca:
Oddelenie organizačných vecí – PhDr. Denisa Paulenová
Tel.: + 421-2-68 286 822
Fax: 004212/6828-6824
Email: denisa.paulenova@petrzalka.sk

Na stiahnutie:

Kto nemôže voliť zo zahraničia:

A: Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu podľa miesta trvalého pobytu. Pokiaľ sa volič zdržiava v zahraničí krátkodobo a nemôže postupovať podľa platných predpisov (lebo sa v deň volieb nenachádza na Slovensku), sa nemôže zúčastniť volieb. (zdroj: www.minv.sk)

B: Právo voliť zo zahraničia má len osoba, ktorá je držiteľom štátneho občianstva Slovenskej republiky, teda občan Slovenskej republiky. Držiteľ preukazu zahraničného Slováka, alebo osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

Ak máte otázky pozrite si najčastejšie odpovede na otázky ohľadne volieb zo zahraničia na našej stránke pod hlavičkou Otázky a odpovede.

 

Prečo voliť zo zahraničia?

1. Vďaka vašim hlasom sa politici Slovenskej republiky budú zaujímať aj o občanov mimo hraníc Slovenskej republiky.

2. Zastávame názor, že občania SR žijúci v zahraničí by mali využiť možnosť voliť. Účasť na voľbách si aj oni uplatňujú právo rozhodovať o smerovaní svojej krajiny a o budúcnosti novej generácie.

3. Slováci žijúci, pracujúci alebo študujúci v zahraničí tvoria významný hospodársky potenciál. Iba v roku 2009 poslali na Slovensko cca 1,09 miliardy EUR (32,8 miliárd SK).

 

Bulletin VOLÍM ZO ZAHRANIČIA si môžete stiahnuť tu.

 

Hlasovanie:

Pre občanov žijúcich v zahraničí, ktorí majú štátne občianstvo Slovenskej republiky, platí pri hlasovaní zo zahraničia taký istý postup ako pre občanov SR, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, ale použijú adresu mestského/obecného úradu v mieste svojho trvalého bydliska.

Vyberiete jeden hlasovací lístok ….

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu (politickej strane alebo politickému hnutiu) odovzdáte svoj hlas, vyberiete zo sady konkrétny hlasovací lístok. Môžete ho bez úpravy vložiť do obálky a túto zalepiť.

Možno sa rozhodnete dať prednostný hlas…

Ak sa rozhodnete dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkujte poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môžete dať najviac štyrom kandidátom. Ak zakrúžkujete vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu.

Vložíte hlasovací lístok do obálky ….

Hlasovací lístok vložíte do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti), túto zalepíte a vložíte do návratnej obálky s heslom „voľba poštou".

Odošlete návratnú obálku ….

Návratnú obálku odošlete poštou. Na návratnej obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa. Na jej základe okrsková volebná komisia vyznačí v osobitnom zozname voličov, že ste zaslali návratnú obálku. Obálka s hlasovacím lístkom bude vložená do volebnej schránky. 

Odporúčame obálku odoslať doporučene (budete mať doklad o odoslaní zásielky). Poštovné uhrádza volič.

Do výsledku hlasovania bude započítaný hlasovací lístok doručený obecnému (mestskému, miestnemu) úradu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb, t.j. v piatok 09.03.2012.

 

 

Zákon č. 333/2004 Z.z. z 13. mája 2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z.z., zákona č. 192/2007 Z.z. a zákona č. 445/2008 Z.z.

Zákon si môžete stiahnúť tu.

 

Zdroj: USZZ, Migracia SK, ZNE, www.minv.sk