Skip to content

Dôležitá legislatíva týkajúca sa Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, ale nemajú postavenie Slovákov žijúcich v zahraničí

Vzdelávanie a výchova

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 23 a súvisiace ustanovenia – osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky (preskúšavanie a pod.)

http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/

 

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 31 a súvisiace ustanovenia – uznávanie dokladov o vzdelaní, nostrifikácia

§ 37 – sankcie zanedbanie povinnej školskej dochádzky

http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/

 

Daň z príjmu

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

§ 45 ods. 1 v spojení s § 45 ods. 3 písm. c) – zamedzenie dvojitého zdanenia – umožňuje daňovníkovi použiť postup, ktorý je pre neho výhodnejší

http://www.profesia.sk/cms/zakony/zakon-o-dani-z-prijmov/40640

 

Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci

zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

http://www.legalaid.sk/zakon

 

riešenie cezhraničných problémov spôsobených orgánmi verejnej správy v jednotlivých členských štátoch Európskej únie – SOLVIT

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_sk.htm