Skip to content

Dotácie

zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov – § 5 a § 6

http://www.uszz.sk/sk/zakon-o-slovakoch

 

vnútorný predpis ÚSŽZ č. 38/2012 – smernica o poskytovaní dotácií

vnútorný predpis ÚSŽZ č. 39/2012 – metodický pokyn o poskytovaní dotácií na rok 2013

http://www.uszz.sk/sk//vnutorne-predpisy-rok-2012/

 

dotácie na rok 2013

http://www.uszz.sk/sk/2558/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2013
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu ÚSŽZ v roku 2013

 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – § 8a a súvisiace ustanovenia

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6960

 

zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov

http://www.arbitragecourt.org/pravne-predpisy-medzinarodne-pravo.php

 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

http://www.szk.sk/legislativa/zakon-o-uctovnictve/

 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-278/znenie-20130101