Skip to content

Iná legislatíva týkajúca sa slovenského zahraničia

Združovanie občanov

zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (niektoré organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí sú občianskymi združeniami so sídlom v Slovenskej republike)

http://www.tretisektor.gov.sk/zakon-c-831990-zb-o-zdruzovani-obcanov/

 

Rozhlasové a televízne vysielanie

zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z.

§ 3 ods. 3 písm. c) a § 4 – tieto ustanovenia by bolo potrebné novelizovať, aby bol ustanovený legislatívny základ pre vysielanie do slovenského zahraničia

http://www.rtvs.eu/sk/o_rtvs/legislativa

 

Migrácia

uznesenie vlády SR č. 574 z 31. 8. 2011 k materiálu s názvom „Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020“

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20174

 

Dotácie z ministerstva kultúry

Dotačný program „Pro Slovakia“ – podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; zahŕňa možnosť podporiť vystúpenia slovenských kultúrnych subjektov aj na krajanských podujatiach v zahraničí

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2013-27c.html" t "_blank

 

Propagácia Slovenska v zahraničí

agentúra SACR

http://www.sacr.sk/