Skip to content

Pobyt

zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 29 v spojení s § 31 až § 33 – zjednodušené nadobudnutie prechodného pobytu na 3 roky a právo podnikať

§ 29 – „Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 5.“.

http://www.minv.sk/?zakony_mvsr

Poznámky:

  • Osobitným predpisom je zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Dôvodmi na zamietnutie žiadosti sú:

a)      štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou,

b)      je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,

c)      štátny príslušník tretej krajiny uzavrel účelové manželstvo,

d)     štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,

e)      údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti,

f)       je zjavné, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. júna 2008 č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

http://www.health.gov.sk/?vyhlasky