Skip to content

Práca a zamestnanosť, sociálne poistenie a sociálna politika

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 22 ods. 7 písm. e) – „Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí.“.

http://www.employment.gov.sk/sluzby_zamestnanosti.html

 

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

§ 3 ods. 2 písm. l) – „Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá je Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v priebehu jedného kalendárneho roka nepretržite aspoň 180 dní; splnenie tejto podmienky je Slovák žijúci v zahraničí povinný preukázať na účely trvania nárokov získaných podľa tohto zákona každý kalendárny rok.“.

http://www.employment.gov.sk/legislativa.html

 

zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 3 – „Na účely zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi rovnaké postavenie ako občan má aj cudzinec, osoba bez štátnej príslušnosti, azylant, cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, odídenec s pobytom na území Slovenskej republiky na základe povolenia príslušného orgánu a Slovák žijúci v zahraničí s pobytom na území Slovenskej republiky, ak sa im pomoc neposkytuje podľa osobitných predpisov alebo podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.“.

http://www.employment.gov.sk/legislativa.html

 

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

§ 82a – prevod dôchodkových práv vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie

http://www.employment.gov.sk/socialne-poistenie.html