Skip to content

Štátne občianstvo

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

§ 7 ods. 3 – „Žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a), ak má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.“.

http://www.minv.sk/?statne-obcianstvo-1

Poznámky:

  • Osvedčenie vydáva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí podľa § 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Ak ste po vydaní osvedčenia (predtým preukazu zahraničného Slováka) nemuseli žiadať o povolenie prechodného pobytu, je potrebné sa na takýto pobyt nahlásiť na polícii, pretože inak sa lehota troch rokov predchádzajúcich udeleniu štátneho občianstva nebude brať do úvahy, t.j. musíte byť najmenej tri roky nahlásený na prechodný pobyt na Slovensku. Od 1. 1. 2012 už všetci držitelia osvedčenia musia požiadať o udelenie prechodného pobytu na Slovensku na Úrade hraničnej a cudzineckej polície.
  • Podmienka uvedená v odseku 1 písm. a) zákona znamená nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.