Skip to content

Voľby zo zahraničia

Voľby do Národnej rady SR 10.marca 2012 zo zahraničia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky  má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Stály zoznam voličov  zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice mestská časť. Do stáleho zoznamu zapisuje obec voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu podľa miesta trvalého pobytu. Každý volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname.

Osobitný zoznam voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vedie Mestská časť Bratislava – Petržalka.

Kto nemôže voliť zo zahraničia

A: Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu podľa miesta trvalého pobytu.  Pokiaľ sa volič zdržiava v zahraničí krátkodobo a nemôže postupovať podľa platných predpisov (lebo sa to nedá stihnúť), nemôže sa zúčastniť volieb – minie ho to. Ide o faktickú prekážku.  (zdroj www.minv.sk)

B: Právo voliť zo zahraničia má len osoba, ktorá je držiteľom štátneho občianstva Slovenskej republiky, teda občan Slovenskej republiky.  Držiteľ preukazu zahraničného Slováka , alebo osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

Zdroj: Zákon č. 333/2004 Z.z.z 13. mája 2004o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z.z., zákona č. 192/2007 Z.z. a zákona č. 445/2008 Z.z

Ako voliť zo zahraničia »