Skip to content

Volebné zákonodarstvo

zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

§ 34 – voľba poštou voličmi, ktorí nemajú pobyt na území Slovenskej republiky

§ 35 – voľba poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia

http://www.minv.sk/?zakony_mvsr

 

 

zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

§ 1 ods. 2 – „Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území Slovenskej republiky (ďalej len „oprávnený volič“).“.

§ 4 ods. 6 – „Občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň voľby do volebnej miestnosti, okrsková volebná komisia dopíše do zoznamu oprávnených voličov; zápis do zoznamu oprávnených voličov komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade.“.

http://www.minv.sk/?zakony_mvsr

 

 Súvisiaca volebná legislatíva