Aktuality

August 2013 – Únia Slovákov v zahraničí (ÚSZ) posiela informáciu o naštartovaní rozhlasového vysielania  v RTVS/ Rádio Regína BA o živote a práci Slovákov žijúcich v zahrančí 

Z iniciatívy Únie Slovákov v zahraničí (ÚSZ) sa podarilo v spolupráci s RTVS naštartovať v slovenskom rozhlase prezentáciu  aktivít zahraničných Slovákov vo vlastnom vysielacom bloku. Nutnosť samostatnej relácie sa ukázala ako veľmi naliehavá, pretože slovenská verejnosť je o živote a práci Slovákov v zahraničí informovaná len veľmi nedostatočne a ak vôbec, tak neobjektívne.

Po viacerých stretnutiach a rozhovoroch, predovšetkým s predsedom výboru NR SR pre kultúru a médiá, docentom  Dušanom Jarjabkom, s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom,  riaditeľkou TV2 Martou Gajdošíkovou,  Vincentom Štofaníkom, riaditeľom rozhlasových informačných programových služieb RTVS, ako aj s Dr Martou Mikušovou, šéfdramaturgičkou Rádia Regina  sa nám podarilo vytvoriť podmienky pre naštartovanie vysielania na stanici Rádia Regina Bratislava. Relácia “Panoráma Regíny”, ktorá bude ponúkať o.i. aj 10 minút informácií o Slovákoch žijúcich v zahraničí,  bude mať premieru v sobotu  7. septembra od 10:00h – 12:00h SEČ. Približne o 10:45h bude odvysielaných aj našich 10 minút. Reprízu relácie si možno vypočuť: Každý pondelok od 01:00h – 03:00h  SEČ, čo je vhodný čas pre Severnú Ameriku, kde je nedeľa 19:00h – 21:00h a v pondelok predpoludním austrálskeho času. Viac tu...

 

Júl 2013 – Začnime budovať Národný pamätník slovenského vysťahovalectva ako budúcu národnú kultúrnu pamiatku!

Slovenskí vysťahovalci a ich potomkovia sú roztratení po celom svete. Každý svetadiel brázdia nohy našich rodákov. Na Slovensku azda niet rodiny, ktorej príslušník by v dávnej, či nedávnej minulosti nemusel opustiť rodnú krajinu a stále odchádzajú ďalší a ďalší. Roztratení, ale nie stratení. Sú úspešní vo vede, ako spisovatelia, podnikatelia, športovci, remeselníci, ale i v ďalších oblastiach života. Všetci šíria dobré meno Slovenska a Slovákov mimo hraníc našej vlasti bez ohľadu na to, či sa narodili na Slovensku alebo tam mali korene ich predkovia. Zoznam mien tých, čo sa zo Slovenska museli alebo chceli vysťahovať, by bol veľmi dlhý. Boli by to milióny mien, známych i neznámych a zabudnutých. Všetci však zanechali stopu v dejinách Slovenska a Slovákov... viac na http://vystahovalectvo.sk/

 

 

Jún 2013 – Veľká aktualizácia platnej krajanskej legislatívy

 

Január 2013 – pobyt krajanov na Slovensku a osvedčenia (najmä Slováci zo Srbska a Ukrajiny)

Národnej rade Slovenskej republiky bol 11. januára 2013 predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom zákona je upraviť niektoré nezrovnalosti týkajúce sa udeľovania prechodného pobytu tých Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorým Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydal osvedčenie potvrdzujúce im takéto postavenie.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. mája 2013.

Ak bude novela zákona prijatá, pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sú držiteľmi osvedčenia to bude znamenať, že:

  • Ak majú vydané osvedčenie a zároveň požiadali o udelenie prechodného pobytu, sú oprávnení sa zdržiavať na území Slovenska až do rozhodnutia o žiadosti o udelenie prechodného pobytu. (§ 31 ods. 3 zákona – nové znenie)
  • Doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nebude potrebné prikladať znova k žiadosti o udelenie prechodného pobytu, ALE to len v prípade, ak sa takáto žiadosť o prechodný pobyt podá do 60 dní od vydania osvedčenia Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. (§ 32 ods. 3 zákona – nové znenie)
  • Tí, ktorí majú vydané osvedčenie a platnosť prechodného pobytu im skončila 30. 6. 2012, ALE POZOR ak súčasne nevycestovali z územia Slovenskej republiky po strate platnosti dokladu o prechodnom pobyte, môžu podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu až do 1. 5. 2014. (nový § 131a zákona)
  • Doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov bude musieť byť vydaný s platnosťou na celé územie štátu, ktorý tento doklad vydal (článok VII – novela zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí).

Zákon zohľadňuje výsledky rokovaní, ktoré viedol s Ministerstvom vnútra SR ešte bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí M. Vetrák.

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4315

 

Február 2012 – zjednodušenie dotácii poskytovaných krajanom

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 69/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom zákona bolo zjednodušiť poskytovanie dotácií Slovákom žijúcim v zahraničí tak, aby neboli povinní prikladať k žiadostiam o dotáciu viacero potvrdení od rôznych úradov na Slovensku, čo by si vyžadovalo ich návštevu Slovenska. Pritom výška dotácie je neraz nižšia, ako by boli náklady, ktoré by takéto osoby museli vynaložiť na preukázanie podmienok pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie, ak by museli pricestovať na Slovensko (Austrália, Amerika) a žiadať príslušné úrady o vystavenie potvrdenia. To znamená, že k žiadosti o dotáciu bude zo strany Slovákov žijúcich v zahraničí stačiť čestné vyhlásenie.

Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2012.

§ 8a ods. 6 posledná veta zákona č. 523/2004 Z. z. tak po novom znie: „Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá je žiadateľom o dotáciu na účely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí podľa osobitného predpisu, preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku 4 čestným vyhlásením.“.

Novela zákona v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí bola schválená vďaka predloženiu pozmeňujúceho návrhu priamo na rokovaní Výboru NR SR pre financie a rozpočet poslancom A. Marcinčinom. Novelu vypracoval bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí M. Vetrák.

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3893

 

November 2011 - migrácia

V zmysle bodu B.2. uznesenia vlády SR z 31. augusta 2011 č. 574 bol k 30. novembru 2011 vypracovaný Akčný plán migračnej politiky SR na roky 2012 a 2013 v podmienkach Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Plán sa vyhodnocuje v zmysle bodu B.5. tohto uznesenia každoročne do 1. marca.

 

November 2011 – boj proti korupcii

V zmysle bodu B.1. uznesenia vlády SR z 10. augusta 2011 č. 517 bol k 30. novembru 2011 vypracovaný Plán boja proti korupcii v podmienkach Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Plán sa vyhodnocuje v zmysle bodu C.3. tohto uznesenia každoročne do 30. novembra.

 

September 2011 – voľby zo zahraničia

Ministerstvo vnútra SR vypracovalo návrh volebného kódexu, ku ktorému vyjadril pripomienky aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

August 2011 - migrácia

Vláda SR 31. augusta 2011 schválila uznesenie č. 574 k migračnej politike Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020.

(podrobnejšie na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20174).

 

August 2011 – boj proti korupcii

Vláda SR 10. augusta 2011 schválila uznesenie č. 517 k strategickému plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike.

(podrobnejšie na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20071).

 

Júl 2011 – zdravotné poistenie

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 250/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon novelizoval aj zákon č. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to konkrétne § 3 ods. 3 písm. d) s cieľom zahrnúť do schémy povinného zdravotného poistenia aj žiakov a študentov, ktorí sú Slovákmi žijúcimi v zahraničí a ktorí zároveň študujú na škole v Slovenskej republike. To znamená, že títo poistenci sa stanú poistencami štátu.

Zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2011.

§ 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 580/2004 Z. z. tak po novom znie: „Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát“) a je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike.“.

Novela zákona v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí bola schválená vďaka predloženiu pozmeňujúceho návrhu, ktorí vypracovali poslanci M. Beblavý a J. Žitňanská.

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3669Streda 26 február 2020
Meniny dnes oslavuje Viktor